boss de Zelda Tears of the Kingdom

mardi 23 mai 2023
Reine Gibdo, Boss du Temple de la foudre
lundi 22 mai 2023
Octopoulpos, Boss du Temple de l'eau
lundi 22 mai 2023
Glagayla, Boss du Temple du vent
lundi 22 mai 2023
Lithogohma, Boss du Temple du feu